o kancelarii

Kancelaria Adwokacka – Adwokat Marcin Romejko i Adwokat Alicja Romejko – wieloletnia praktyka w zawodzie adwokata.

W ramach działalności nasza kancelaria oferuje stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych na warunkach ustalonych odrębną umową. Istnieje możliwość zarówno ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego jak i godzinowego.

zakres usług

Prawo rodzinne

 • rozwód i separację (rozwód bez orzekania o winie, rozwód z orzekaniem o winie)
 • sprawy o alimenty na rzecz dzieci, alimenty na rzecz małżonka (podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego)
 • ustalenie kontaktów z dziećmi
 • egzekucja kontaktów z dziećmi
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • rozdzielność majątkowa, zniesienie wspólności majątkowej (również z datą wsteczną)
 • podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie
 • eksmisja współmałżonka w sprawie o rozwód
 • korzystanie ze wspólnie zajmowanego mieszkania w sprawie o rozwód
 • sprawy o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • pomoc przy sporządzeniu testamentu
 • nieważność testamentu
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i polecenia w testamencie
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
 • niegodność dziedziczenia

Sprawy własności nieruchomości

 • ochronę własności
 • ochronę posiadania
 • zasiedzenie
 • zniesienie i podział współwłasności
 • służebność przesyłu, w tym dochodzenie odszkodowań
 • immisje sąsiedzkie

Prawo gospodarcze i prawo spółek handlowych

 • spory pomiędzy przedsiębiorcami
 • pomoc prawna przy rejestracji działalności gospodarczej, EDG oraz KRS
 • tworzenie i rejestracja wszelkich podmiotów gospodarczych oraz ich przedstawicielstw i oddziałów
 • prowadzenie spraw korporacyjnych
 • organizacja zgromadzeń wspólników
 • sporządzanie projektów umów i statutów
 • sporządzanie uchwał i innych wewnętrznych aktów prawnych
 • nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanej części
 • przekształcenia, podziały i połączenia podmiotów gospodarczych
 • pomoc prawna przy likwidacji podmiotów gospodarczych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • przygotowywanie pism do Krajowego Rejestru Sądowego
 • reprezentacja przed Sądami
 • pomoc prawna w postępowaniu upadłościowym (wnioski o upadłość, zgłaszanie wierzytelności)
 • kontakty z Urzędami US, ZUS, KRS

Windykacja należności

 • postępowanie przed wniesieniem sprawy do sądu, w tym wezwania do zapłaty
 • negocjacje z dłużnikiem
 • przygotowywanie projektu ugody z dłużnikiem w optymalnej dla Klienta formie
 • odzyskiwanie należności z umów lub faktur
 • czynności mające na celu zabezpieczenie spłaty należności
 • wyjawienie majątku
 • postępowanie pojednawcze, w tym zastępstwo prawne
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym
 • zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym

Prawo cywilne

 • pism przed procesem sądowym, w tym wezwań do zapłaty i zawezwań do próby ugodowej
 • pism inicjujących postępowanie sądowe (pozwów, wniosków)
 • odpowiedzi na pozew
 • odpowiedzi na wniosek
 • sprzeciwów i zarzutów od nakazu zapłaty
 • zażaleń, apelacji
 • wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych
 • o zapłatę
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • uznanie za zmarłego
 • odwołanie darowizny
 • rozwiązanie umowy dożywocia
 • uchylenie się od skutków oświadczenia woli
 • eksmisję
 • naruszenie dóbr osobistych
 • sporządzanie, opiniowanie, kontrola projektów umów

Prawo karne, wykroczeń oraz wykonawcze

 • pomoc prawna w razie zatrzymania i tymczasowego aresztowania
 • obrona podejrzanych w toku postępowania przygotowawczego (dochodzenia i śledztwa)
 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym (przed Sądem I i II Instancji)
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przed sądami i prokuraturą, występowanie w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego
 • sporządzanie zażaleń na umorzenie dochodzenia i śledztwa
 • sporządzanie apelacji od wyroków sądowych
 • przestępstwa
 • wykroczenia
 • przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe
 • z oskarżenia prywatnego
 • odroczenie wykonania kary
 • przerwa w karze
 • dozór elektroniczny
 • przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary

Odszkodowania

 • odszkodowania za szkody osobowe (czyli na przykład utrata zdrowia w wyniku wypadku, pogorszenie sytuacji życiowej czy wreszcie śmierć osoby bliskiej)
 • odszkodowania za szkody rzeczowe
 • odszkodowania za szkody majątkowe
 • odszkodowania za wypadki w pracy
 • odszkodowania za wypadki w gospodarstwach rolnych
 • odszkodowania za błędy medyczne
 • odszkodowania za sieci przesyłowe

Obsługa firm

 • bieżąca obsługa podmiotu gospodarczego w formie dyżuru w siedzibie Klienta lub za pośrednictwem form komunikowania się na odległość
 • sporządzanie pisemnych opinii i udzielaniu ustnych porad prawnych, opiniowaniu zapisów prawnych
 • konstruowaniu umów handlowych, udział w negocjacjach
 • zakładanie i przekształcenia przedsiębiorstw, a także sprawy ze stosunku wewnętrznego firmy spółki m.in. w oparciu o prawo spółek handlowych (projekty uchwał, protokołów walnych firm zgromadzeń)
 • prawa upadłościowego (składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, wpis na listę wierzytelności, sprzeciw od listy wierzytelności)
 • prawa zamówień publicznych
 • opracowywania uchwał regulaminów i innych aktów wewnętrznych
 • reprezentacji we wszelkiego rodzaju postępowaniach: sądowych, administracyjnych, kontrolnych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • doradztwo w zakresie stosunków pracy oraz ubezpieczeń społecznych
 • reprezentacja pracownika w sporze z pracodawcą oraz reprezentacja pracodawcy w sporze z pracownikiem w sprawach:
  o wypowiedzenia umowy o pracę
  o zwolnienia dyscyplinarnego
  o dot. wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  o ustalenia istnienia stosunku pracy
  o świadectwa pracy
  o ustalenie podlegania ubezpieczeniom
  o praca w warunkach szczególnych

kontakt

ADWOKAT Marcin Romejko
ul. Kościuszki 16, 17-100 Bielsk Podlaski *
kom. 601 052 666 tel. 85 / 730 36 09
e mail : marcinromejko@vp.pl

ADWOKAT Alicja Romejko
ul. Kościuszki 16, 17-100 Bielsk Podlaski *
kom. 601 224 705 tel. 85 / 730 36 09
e mail : marcinromejko@vp.pl

* siedziba  obok Sądu  Rejonowego w Bielsku Podlaskim

formularz kontaktowy

Filia Kancelarii Adwokackiej w Siemiatyczach:
Pałacowa 12, 17-300 Siemiatycze,
I p, pokój 15 / budynek GS Siemiatycze /

godziny otwarcia:
środa i czwartek 9.30 -14.00
uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny

kom. 601 052 666, 601 224 705